Polityka prywatności: 

informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Klauzula informacyjna


PODSTAWA PRAWNA:
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Twoje Metry Biuro Nieruchomości Barbara Jetz - Greger, ul. Plac Wolności 3/4 Lok. A205 87-800 Włocławek, REGON 387335290, NIP 5371952654, e-mail: barbarajetzgreger@gmail.com

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
• wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
• dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
• marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
• marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.


 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

• czas trwania umowy lub usług pośrednictwa,
• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
• czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
• czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć wniosek do nas o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Powyższe prawa może Państwo wykonać poprzez złożenie oświadczenia Administratorowi danych osobowych pocztą tradycyjną na adres siedziby Twoje Metry Biuro Nieruchomości Barbara Jetz - Greger, ul. Augusta Fieldorfa 21/182, 21-500 Biała Podlaska lub mailową na adres: barbarajetzgreger@gmail.com
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.